Trường THCS&THPT Khánh Hòa
THỜI KHÓA BIỂU
Năm học 2022 - 2023

1. TKB lần 1 - Áp dụng từ ngày 05/09/2022
2. TKB lần 2 - Áp dụng từ ngày 19/09/2022
3. TKB lần 3 - Áp dụng từ ngày 26/09/2022
4. TKB lần 4 - Áp dụng từ ngày 03/10/2022
5. TKB lần 5 - Áp dụng từ ngày 10/10/2022
6. TKB lần 6 - Áp dụng từ ngày 17/10/2022
7. TKB lần 7 - Áp dụng từ ngày 24/10/2022
8. TKB lần 8 - Áp dụng từ ngày 07/11/2022
9. TKB lần 9 - Áp dụng từ ngày 14/11/2022
10. TKB lần 10 - Áp dụng từ ngày 21/11/2022
11. TKB lần 11 - Áp dụng từ ngày 05/12/2022
12. TKB lần 12 - Áp dụng từ ngày 02/01/2023
13. TKB lần 13 - Áp dụng từ ngày 09/01/2023
14. TKB lần 14 - Áp dụng từ ngày 30/01/2023
15. TKB lần 15 - Áp dụng từ ngày 13/02/2023
16. TKB lần 16 - Áp dụng từ ngày 27/02/2023
17. TKB lần 17 - Áp dụng từ ngày 06/03/2023
18. TKB lần 18 - Áp dụng từ ngày 13/03/2023
19. TKB lần 19 - Áp dụng từ ngày 27/03/2023
20. TKB lần 20 - Áp dụng từ ngày 03/04/2023