Trường THCS&THPT Khánh Hòa
THỜI KHÓA BIỂU
Năm học 2023 - 2024

1. TKB lần 1 - Áp dụng từ ngày 04/09/2023
2. TKB lần 2 - Áp dụng từ ngày 11/09/2023
3. TKB lần 3 - Áp dụng từ ngày 25/09/2023