Trường THCS&THPT Khánh Hòa
THỜI KHÓA BIỂU
Năm học 2023 - 2024

Học kỳ I Học kỳ II
1. TKB lần 1 - Áp dụng từ ngày 04/09/2023
14. TKB lần 14 - Áp dụng từ ngày 08/01/2024
2. TKB lần 2 - Áp dụng từ ngày 11/09/2023
15. TKB lần 15 - Áp dụng từ ngày 15/01/2024
3. TKB lần 3 - Áp dụng từ ngày 25/09/2023
16. TKB lần 16 - Áp dụng từ ngày 29/01/2024
4. TKB lần 4 - Áp dụng từ ngày 02/10/2023
17. TKB lần 17 - Áp dụng từ ngày 19/02/2024
5. TKB lần 5 - Áp dụng từ ngày 09/10/2023
18. TKB lần 18 - Áp dụng từ ngày 26/02/2024
6. TKB lần 6 - Áp dụng từ ngày 16/10/2023
19. TKB lần 19 - Áp dụng từ ngày 04/03/2024
7. TKB lần 7 - Áp dụng từ ngày 30/10/2023
20. TKB lần 20 - Áp dụng từ ngày 11/03/2024
8. TKB lần 8 - Áp dụng từ ngày 06/11/2023
21. TKB lần 21 - Áp dụng từ ngày 18/03/2024
9. TKB lần 9 - Áp dụng từ ngày 13/11/2023
22. TKB lần 22 - Áp dụng từ ngày 25/03/2024
10. TKB lần 10 - Áp dụng từ ngày 20/11/2023
23. TKB lần 23 - Áp dụng từ ngày 01/04/2024
11. TKB lần 11 - Áp dụng từ ngày 27/11/2023
24. TKB lần 24 - Áp dụng từ ngày 08/04/2024
12. TKB lần 12 - Áp dụng từ ngày 04/12/2023
25. TKB lần 25 - Áp dụng từ ngày 15/04/2024
13. TKB lần 13 - Áp dụng từ ngày 11/12/2023
26. TKB lần 26 - Áp dụng từ ngày 22/04/2024
27. TKB lần 27 - Áp dụng từ ngày 29/04/2024
28. TKB lần 28 - Áp dụng từ ngày 13/05/2024