Trường THCS&THPT Khánh Hòa
THỜI KHÓA BIỂU
Năm học 2022 - 2023

1. TKB lần 1 - Áp dụng từ ngày 05/09/2022
2. TKB lần 2 - Áp dụng từ ngày 19/09/2022
3. TKB lần 3 - Áp dụng từ ngày 26/09/2022