ĐOÀN TN |HTQL | QLTH.VN | SMAS |VNEDU | TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI | EMAIL | E - LEARNING | ELSE | LMS | TUYỂN SINH 2019

00:53 EDT Thứ năm, 01/10/2020
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
BÁO SỈ SỐ 2020-2021 |ĐĂNG KÍ DẠY GVDG | ĐĂNG KÍ PHÒNG BỘ MÔN | TRA CỨU BG | HÌNH ẢNH | TS THI THPT QG | QL THIÊN TAI | KQ TS LOP 10

Trang nhất » Tổ chức » SỰ KIỆN

Kế hoạch hành động triển khai thực hiện nghị quyết 29 - NQ/TW

Thứ năm - 26/11/2015 08:21
 
SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG
TRƯỜNG THCS & THPT KHÁNH HÒA
 
Số: 156 /KH - KH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


Khánh Hòa, ngày 26 tháng 11 năm 2015
 
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 29-NQ/TW
 
          Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/ 2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
Căn cứ Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 21/01/2014 của Tỉnh ủy Sóc Trăng và Kế hoạch 56/KH-UBND ngày 18/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;
          Căn cứ Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch hành động số 1594/KH-SGDĐT ngày 13/10/2014 của Sở GD & ĐT về triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và chương trình hành động số 34-CTr/TU của Tỉnh ủy Sóc Trăng;
          Thực hiện công văn số 1755/SGDĐT-GDTrH ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Sở GD&ĐT Sóc Trăng về xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Trường THCS & THPT Khánh Hòa xây dựng kế hoạch hành động với những nội dung sau:
I. Mục tiêu
1. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng giải pháp chủ yếu sát hợp thực tế để triển khai Chương trình hành động số 34 của Tỉnh ủy, các kế hoạch của UBND tỉnh, Bộ, Sở về triển khai thực hiện Nghị quyết 29.
2. Là căn cứ để nhà trường thực hiện chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020.
II. Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
1. Công tác tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo
- Tổ chức quán triệt, học tập nội dung Nghị quyết số 29; Chương trình hành động số 34 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 56 của UBND tỉnh; Kế hoạch hành động ban hành kèm theo quyết định 2653 của Bộ GD & ĐT; Kế hoạch hành động số 1594 của Sở GD&ĐT để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh hiểu đầy đủ yêu cầu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
- Phối hợp với các cấp chính quyền, các đoàn thể ở Thị Xã, Phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân, phụ huynh về nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch hành động nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất để thực hiện thành công Kế hoạch hành động của nhà trường.
2. Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, đến năm 2020
- Tăng cường công tác tham mưu với Sở GD&ĐT trong việc rà soát, điều chỉnh hoàn thiện quy hoạch cơ sở vật chất của nhà trường đảm bảo tính hợp lý, khoa học, có tính chiến lược.
- Từng bước thực hiện giảm dần sĩ số học sinh/lớp thấp hơn mức quy định tối đa, bắt đầu thực hiện từ năm học 2015-2016.
- Tập trung thực hiện giải pháp về chất lượng, đầu tư nguồn lực để phấn đấu đạt chuẩn quốc gia trước năm 2020.
- Phối hợp với phòng GD&ĐT, Trung tâm dạy nghề, cao đẳng nghề thực hiện đề án phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau THCS; đẩy mạnh công tác giáo dục hướng nghiệp để định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 12.
3. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, thi và đánh giá kết quả giáo dục
- Đẩy mạnh đổi mới phương pháp, hình thức dạy học theo hướng phát triển năng lực cá nhân người học, áp dụng kỹ thuật dạy học tích cực, coi trọng rèn luyện phương pháp tự học, tự nghiên cứu tăng tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập.
- Đẩy mạnh xây dựng chuyên đề dạy học theo hướng vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn, tăng cường hoạt động hướng dẫn cho học sinh làm quen hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật tạo môi trường để phát triển những ý tưởng sáng tạo của học sinh.
- Đổi mới nội dung, hình thức kiểm tra, thi, đánh giá chất lượng theo hướng đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực của học sinh.
- Coi trọng công tác giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe cho học sinh.
- Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường giáo dục pháp luật giúp học sinh hình thành ý thức chấp hành pháp luật một cách tự giác, làm cơ sở hoàn thiện kỹ năng sống. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các lực lượng xã hội phòng chống hiệu quả tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục trong lành, thân thiện, an toàn.
- Thực hiện nghiêm túc công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của luật giáo dục; xây dựng kế hoạch, lộ trình để thực hiện đánh giá ngoài đối với chất lượng giáo dục của nhà trường hoàn thành trước năm 2018. Phối hợp chặt chẽ với phòng GD&ĐT thị xã trong việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập THCS.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học và quản lý trường học.
4. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý
- Làm tốt công tác dự báo tạo cơ sở để tham mưu với Sở trong việc rà soát, điều chỉnh, sắp xếp đội ngũ nhà giáo, CBQL hợp lý, cân đối, đồng bộ giữa các môn học, phù hợp với tiêu chuẩn nghề nghiệp, vị trí việc làm, định mức lao động, chế độ làm việc.
- Thực hiện đúng các quy định về công tác tuyển dụng, luân chuyển, thuyên chuyển.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho CBQL, giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay.
- Đảm bảo sự bình đẳng về cơ hội đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với các nhà giáo, tạo môi trường làm việc thuận lợi để nhà giáo có điều kiện phát huy năng lực, khả năng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc.
- Làm tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL đúng quy trình, công khai, minh bạch.
- Thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ nhà giáo, CBQL.
- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại CBVC cuối năm theo quy định.
5. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục
- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến phụ huynh, các tầng lớp nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về giáo dục, đặc biệt là những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về đổi mới giáo dục đào tạo nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, vị trí, ý nghĩa của giáo dục đối với sự phát triển của đất nước.
- Thực hiện tốt công tác tham mưu với chính quyền các cấp nhằm xây dựng chủ trương tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện công tác xã hội hóa, huy động sự đóng góp của cha mẹ học sinh, của các tổ chức, cá nhân hảo tâm để xây dựng trường lớp, sửa chữa cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị dạy học.
6. Tăng cường cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin
- Tích cực tham mưu với Sở GD&ĐT về công tác đầu tư trang thiết bị kỹ thuật theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa sau năm 2017.
- Sử dụng hiệu quả nguồn xã hội hóa để đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm đảm bảo đủ cơ sở vật chất phục vụ hiệu quả các hoạt động giáo dục của nhà trường.
- Tăng cường đầu tư hạ tầng CNTT tạo cơ sở thuận lợi cho việc ứng dụng CNTT truyền thông phục vụ cho hoạt động dạy học, phục vụ công tác quản lý trường học.
- Xây dựng hệ thống học liệu mở, thư viện điện tử tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên, học sinh khai thác tài liệu phục vụ dạy học.
III. Tổ chức thực hiện
- Các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường tổ chức quán triệt nội dung của kế hoạch hành động đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh; xây dựng các giải pháp để triển khai thực hiện.
- Các cá nhân, trưởng bộ phận chịu trách nhiệm giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đối với lĩnh vực phụ trách và báo cáo định kì về nhà trường (thông qua thầy Nguyễn Chí Hiếu).
- Nhà trường định kì báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của trường về Sở GD & ĐT trước ngày 15/01/2016 (kết thúc HKI) và trước ngày 27/5/2016 (kết thúc HKII) qua phòng GDTrH.
 

Nơi nhận:
- BGH ( chỉ đạo);
- CĐ, ĐTN (phối hợp);
- Toàn trường ( thực hiện );
- Lưu: VT
          HIỆU TRƯỞNG
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tác giả bài viết: Administrator

Nguồn tin: BGH

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HỆ THỐNG TRA CỨU

DANH SÁCH HỌC SINH TIÊU BIỂU

Lý Thị Minh Thư - Lớp: 9A2

- Giải nhì: Ngữ Văn

Nguyễn Minh Khang - Lớp: 7A1

- Giải nhì: Ngữ Văn

Lâm Đức - Lớp: 9A2

Giải khuyến khích: Lịch Sử

Huỳnh Thị Thùy Dương - Lớp: 9A3

- Giải CN: Địa Lí

Nguyễn Thị Hồng Thơ - Lớp: 9A2

- Giải ba: GDCD

Mai Thị Trường An - Lớp: 9A2

- Giải CN: GDCD

Võ Văn Định - Lớp: 9A1

- Giải CN: Sinh

Lý Diệu Loan - Lớp: 9A2

- Giải CN: Sinh

Nguyễn Minh Khang - Lớp: 8A1(2015-2016)

- Giải nhất (khối 8,9): Văn hay chữ tốt

Lê Thị Cẩm Tiên - Lớp: 8A2(2015-2016)

- Giải KK (khối 8,9): Văn hay chữ tốt

LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 11

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 7


Hôm nayHôm nay : 1426

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1426

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4195575